Podmienky používania aplikácie Špajza

 1. 1. Definície
  1. 1.1 Aplikácia – osobitná aplikácia Špajza Poskytovateľa pre vybrané operačné systémy mobilných telefónov a iných koncových telekomunikačných zariadení, ktorá umožňuje jej používateľovi aktiváciu a využívanie elektronických komunikačných služieb prípadne iných služieb Poskytovateľa alebo tretích strán. Aplikácia umožňuje presmerovanie používateľa na vybrané webové stránky, prostredníctvom ktorých je možný aj nákup vybraných tovarov Poskytovateľa alebo tretích strán.
  2. 1.2 Registračné podmienky – tieto podmienky používania aplikácie Špajza.
  3. 1.3 Poskytovateľ – Poskytovateľom služby je spoločnosť K_CORP s.r.o.
  4. 1.4 Používateľ – Používateľom Aplikácie je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s Registračnými podmienkami a inými pokynmi Poskytovateľa si nainštaluje alebo spustí Aplikáciu.
 2. 2. Registrácia Používateľa
  1. 2.1 Používateľ nie je povinný sa registrovať. Aplikácia po prvotnom spustení pridelí zariadeniu unikátny identifikátor.
  2. 2.2 Prístup k Aplikácii je podmienený vygenerovaným alebo vyzdielaným identifikátorom zariadenia. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje vygenerovaný identifikátor zariadenia, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek vymazať svoju Aplikáciu. Používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá jemu alebo inej osobe (vrátane Poskytovateľa) vznikla ich zneužitím.
 3. 3. Ochrana osobných údajov, ochrana telekomunikačného tajomstvo a ochrana súkromia
  1. 3.1. Používateľ si je vedomý, že Aplikácia nevyžaduje zadávanie osobných či iných citlivých údajov.
  2. 3.2. Používateľ má zároveň možnosť sa dozvedieť o spracúvaní svojich osobných údajov viac na stránke Ochrana osobných údajov.
 4. 4. Pravidlá používania Aplikácie
  1. 4.1. Používateľ je oprávnený používať Aplikáciu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Registračnými podmienkami, pokynmi Poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa.
  2. 4.2. Používateľ sa zaväzuje používať Aplikáciu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej odplatne alebo bezodplatne poskytovať tretím osobám.
  3. 4.3. Používateľ sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti Aplikácie, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.
  4. 4.4. Používateľ sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi Poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci Aplikácie, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto Aplikácie Používateľ sprostredkoval, tento výlučne zodpovedá, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov Poskytovateľovi resp. iným osobám.
  5. 4.5. Používateľ sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť citlivé údaje alebo údaje v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a so smernicou 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).
 5. 5. Práva Poskytovateľa
  1. 5.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Registračné podmienky.
  2. 5.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť Aplikáciu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup Používateľa k Aplikácii.
  3. 5.3. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom Aplikácie patria Poskytovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má Poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.
 6. 6. Obmedzenie zodpovednosti za škodu
  1. 6.1. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu (vrátane ušlého zisku), ktorú svojou činnosťou prostredníctvom Aplikácie (vedome alebo z nedbanlivosti) spôsobil.
  2. 6.2. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:
   • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými Používateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie Používateľ sprostredkoval prostredníctvom Aplikácie,
   • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných Používateľom prostredníctvom Aplikácie,
   • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím unikátneho identifikátora určeného pre synchronizáciu,
   • škodu spôsobenú zmenou Registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou Aplikácie, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu Používateľovi zo strany Poskytovateľa.
 7. 7. Záverečné ustanovenia
  1. 7.1. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Používateľa týmito Registračnými podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zák. č. 351/2012 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  2. 7.2. Tieto Registračné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.4.2019 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je Poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s bodom 5.1 článku 5.
 8. V Spišskej Novej Vsi, dňa 1.4.2019.